Cena služeb

Odměna za právní služby poskytnuté naší advokátní kanceláří je předmětem dohody s klientem. Výše odměny za právní služby je dána především právní složitostí dané kauzy a její časovou náročností.

Smluvní odměna může být sjednána jako odměna hodinová, úkonová, podílová či paušální. 

Hodinová odměna je odměna sjednaná částkou za hodinu poskytnutých právních služeb. 

Úkonová odměna je sjednána jako částka za každý úkon právní služby. Co je úkonem právní služby stanoví vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Úkonem je např. příprava a převzetí věci, sepis smlouvy, sepis žaloby, účast na jednání soudu apod. 

Podílová odměna je odměna sjednaná jako určitý podíl (procento) na výsledku dané právní kauzy (např. na přisouzeném plnění). 

Paušální odměna se zpravidla sjednává při dlouhodobější spolupráci jako odměna pevná paušální odměna za každý měsíc, a to bez ohledu na rozsah skutečně poskytnutých právních služeb. 

Nedojde-li mezi klientem a advokátem k dohodě o odměně za právní služby, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Odměna advokáta nezahrnuje hotové výdaje a náklady vynaložené advokátem v souvislosti s poskytnutím právních služeb za klienta (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie apod.). Tyto náklady nese klient, kterému je přeúčtujeme. 

Naše společnost je plátcem daně z přidané hodnoty, proto k odměně za právní služby i k hotovým výdajům (s výjimkou soudních a správních poplatků) bude připočtena DPH v aktuální výši stanovené právními předpisy.