Obchodní právo

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v těchto oblastech obchodního práva:

  • smluvní agenda – sepis kupních smluv, smluv o dílo, rámcových smluv, smluv o úvěru, smluv o nájmu, zprostředkovatelských smluv, příkazních smluv, smluv o smlouvách budoucích, všeobecných obchodních podmínek
  • zakládání obchodních společností – kompletní služby potřebné pro založení obchodní společnosti včetně spolupráce s notářem, zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku apod.
  • změny v obchodních společnostech a jejich správa – převody podílů v s.r.o., převody akcií a jiných majetkových účastí, příprava změn zakladatelských dokumentů a stanov společností, příprava jednání valných hromad, příprava jednání statutárních či kontrolních orgánů společností a dokumentů k těmto jednáním, zápis změn do obchodního rejstříku apod.
  • zrušení a likvidace obchodních společností včetně výkonu funkce likvidátora
  • vymáhání pohledávek – předžalobní výzvy, komplexní poradenství a zastoupení v soudním řízení nalézacím i vykonávacím, resp. exekučním řízení, zastupování v rozhodčím řízení
  • vypracování právních stanovisek k otázkám obchodního práva